Odvjetničko društvo BAROVIĆ & GAVRANOVIĆ j.t.d.na svojim internetskim stranicama koristi kolačiće tzv. cookies, malene datoteke koje se spremaju na Vaše računalo tijekom pregledavanja naših stranica, u svrhu poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva. Kroz analizu Vašeg korištenja, kolačići omogućuju stranicama da prikažu informacije prilagođene upravo Vašim potrebama.

Korištenjem stranice pristajete na njihovu upotrebu. Ako blokirate kolačiće i dalje ćete moći pregledavati web stranicu, ali neke njezine funkcionalnosti neće Vam biti dostupne. Sve informacije koje prikupimo, a koje nam omogućuju da pratimo posjećenost i promet naših internetskih stranica, anonimne su i mogu biti spremljene jedino ako vi to dopustite, odnosno omogućite. Internetske stranice neće imati pristup informacijama koje Vi niste dopustili i neće imati pristup drugim datotekama na Vašem računalu.

Korištenje kolačića je Vaš izbor i u svakom trenutku postavke kolačića u Vašem pregledniku možete podešavati, prilagođavati i brisati.

Politika privatnosti

Odvjetničko društvo na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), u svojstvu voditelja obrade ovom politikom privatnosti želi Vas obavijestiti o načinu obrade Vaših osobnih podataka.

Obrada osobnih podataka

Osobne podatke obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno vodeći pri tome računa da se podaci obrađuju isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera, pri čemu prikupljamo i obrađujemo sljedeće vrste osobnih podataka:

  • osobne podatke zaposlenika i bivših zaposlenika sukladno Ugovoru o radu i pozitivnim propisima;
  • osobne podatke klijenata odnosno stranaka sukladno izdanim punomoćima, nalozima, ugovorima o zastupanju, u obavljanju odvjetničke djelatnosti sukladno Zakonu o odvjetništvu;
  • osobne podatke poslovnih partnera i suradnika sukladno Ugovorima;
  • osobne podatke potencijalnih klijenata (stranaka) kao i potencijalnih zaposlenika koji nam se obrate putem kontakt obrasca ili e-maila;

Osobne podatke prikupljene putem kontakt obrasca (prilikom slanja Vašeg upita, molbe za posao ili sl.) obrađujemo isključivo u svrhu povratnog kontaktiranja.

Osobne podatke obrađujemo samo, i u onoj mjeri, ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

  • da je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha ili;
  • da je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili;
  • da je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza društvo ili;
  • da je obrada nužna kako bi se zaštitili interesi ispitanika ili druge fizičke osobe.

Primatelji podataka

Pristup Vašim osobnim podacima imaju odvjetnici, odvjetnički vježbenici kao i drugi zaposlenici Društva zaduženi primjerice za računovodstvo, administraciju, IT i otpremu pošte.

Pristup Vašim osobnim podacima mogu imati i vanjski primatelji (nadležna državna tijela i sudovi, javni bilježnici, FINA i dr.) ukoliko je to nužno radi izvršavanja odvjetničke usluge ili to proizlazi iz prisilnog zakonskog propisa.

Rokovi čuvanja podataka

Za određene osobne podatke rokovi obrade i pohrane propisani su pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Tako je primjerice sukladno Zakonu o odvjetništvu propisana obveza odvjetnika da čuva osobne podatke koji se nalaze u spisu 10 godina od pravomoćnog okončanja postupka. U odnosu na podatke koje čuvamo na temelju privole, navedene podatke čuvamo dok postoji svrha radi koje su podaci dani odnosno radi koje se obrađuju, odnosno dok privola za obradu ne bude povučena od strane ispitanika.

Po prestanku svrhe odnosno isteku razdoblja čuvanja, osobne podatke brišemo trajno ili ih anonimiziramo tako da se više ne mogu povezati s određenim ispitanikom.

Prava ispitanika

Prava koja ispitanicima pripadaju sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka su slijedeća:

Pravo na pristup – pravo na dobivanje informacije o svrsi obrade osobnih podataka ispitanika, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, te u slučaju kada se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika o njihovu izvoru. Također obuhvaća i pravo ispitanika da mu se dostavi ispis osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane koji se na njega odnose.
Pravo na ispravak – pravo ispitanika da bez nepotrebnog odgađanja ishodi da se isprave netočni podaci ili da se dopune podaci koji se na ispitanika odnose.
Pravo na brisanje – pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se na ispitanika odnose pod uvjetom da osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili zakonske svrhe, te ukoliko ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji.
Pravo na ograničenje obrade – pravo ishoditi ograničenje obrade ako su ispunjeni preduvjeti definirani Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka.
Pravo na prenosivost podataka – pravo tražiti dostavu osobnih podataka koji se na ispitanika odnose u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se radi o podaci nad kojima se obrada temelji na privoli ili na ugovoru, te ako se obrada provodi automatiziranim putem.
Pravo na prigovor – pravo ispitanika da na temelju svoje posebne situacije uloži prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. Prigovor se podnosi na naznačene kontakt adrese (putem e-maila, poštom), te ćemo Vam najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja Vašeg zahtjeva dostaviti tražene informacije i obavijest o poduzetim radnjama. Ukoliko je obrada zahtjeva složena ili se radi o velikom broju zahtjeva, rok od mjesec dana može se produžiti za još dva mjeseca, u kojem slučaju ćemo Vas izvijestiti o razlozima eventualnog produljenja roka.
Također u slučaju odbijanja zahtjeva ispitanika Društvo će bez odgađanja, a najkasnije u roku mjesec dana od primitka zahtjeva, izvijestiti ispitanika o razlozima odbijanja zahtjeva.

Napominjemo da u slučaju zaprimanja zahtjeva koji su očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja, sukladno odredbama Uredbe Društvo može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupati po zahtjevu.

Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka možete uputiti na adresu elektroničke pošte info@odbgb.hr

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

Voditelj za zaštitu osobnih podataka

Odvjetničko društvo Barović & Gavranović j.t.d.
Boškovićeva 7, 10000 Zagreb
HR-10000
tel. 01 4873 221
tel. 01 4873 219
fax. 01 4817 434
sanja@odbgb.hr